SuviDesign

Tämä on SuviDesign-tapahtuman EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 7.6.2023. Viimeisin muutos 7.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA Ry

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elina Korri

info@suvidesign.fi

3. Rekisterin nimi

SuviDesign-tapahtuman asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn peruste on SuviDesign-tapahtuman ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu hyväksyttävä syy. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavista syistä: asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi. Asiakasrekisterin tietoja ei jaeta ulkopuolisille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 
Yrityksen tiedot, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön puhelinnumero, yhteyshenkilön sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta myyjäksi ilmoittautumisen yhteydessä, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  

7. Asiakasrekisterin tietojen säilytysaika

SuviDesign-tapahtumaan osallistuvien yritysten ja yrittäjien tietoja säilytetään niin kauan kuin tapahtuman oikeutettu etu vaatii. 

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä no oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).